Languages

Cïk më cöönö lëb Thur

Ëjölö Ethur kïbëc ï cïk na nyen më cöönö lëb Thur:

Rïbërë na bër kï SIL-UGANDA ëka ëcöö Baibul ï lëb Thur, ömïö ëyübö cïk na nyen kite na myero ëcöö kï lëb Thur ködë.

Cïk më cöönö lëb Thur ëyübö dong ökö. Edong më dictirik më Abim na löö köp ï kom lëb Thur ëka opic më kwan örïpö gïnï cïk na nyen ni ëka oyee gïnï nï myero jö kïbëc öcak tic kï cïk ni më cöönö buke ï lëb Thur.

Lëb döngö ka ëcöö pïny. Dong pï manön, Ethur kïbëc na mïtö cöönö buke onyo cöc mörö këkën kï lëb Thur, myero öcak gïnï dong lübö cïk na nyen më cöc.

Caa örömö ökö Ethur eru ëya malö më cöönö buke ki lëb Thur eka man bino mïö lëb onu ba bino rwenyo.